Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Výstavbu 50 km cyklotrasy na hornej Nitre podporili podpisom memoranda