Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Vážska cyklomagistrála

 

 vyvoj usekov vazskej cyklomagistraly TSK

 

Základným cieľom Vážskej cyklomagistrály je vybudovanie samostatnej cyklistickej komunikácie (cca.100 km), ktorá bude v čo najväčšej miere segregovaná od motorovej dopravy. Projekt Vážskej cyklomagistrály vedie naprieč Trenčianskym krajom s cieľom prepojenia Trnavského so Žilinským krajom, zároveň prinesie možnosť prepojenia významných zamestnávateľov v kraji s ťažiskami osídlenia. Vážska cyklotrasa prinesie možnosť plnohodnotnej alternatívy k motorovej doprave, tzn. obyvatelia Trenčianskeho kraja sa budú môcť bicyklovať pohodlnejšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie. Projekt Vážskej cyklomagistrály bol podporený aj dvomi uzneseniami Vlády Slovenskej republiky a to z roku 2013 a z roku 2015.

Myšlienka vybudovania cyklomagistrály pozdĺž údolia rieky Váh bola oficiálne podporená prostredníctvom štúdie realizovateľnosti Vážskej cyklomagistrály. Týmto dokumentom sa pomerne presne zadefinovalo smerové vedenie budúcej cyklomagistrály. Výsledkom štúdie boli variantné trasy, ktoré zohľadňovali náročnosť budovania z pohľadu ekonomickej náročnosti, majetkovoprávnych pomerov, bezpečnosti trasovania ako aj mieru využitia cyklotrasy obyvateľstvom, resp. možnosť prepojenia ťažísk osídlenia s významnými zamestnávateľmi v kraji.

 

Plán na rok 2024:

II. polrok: úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park

II. polrok: úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce

 

Nakoľko sa plánuje financovanie tohto projektu okrem iného i zo zdrojov EÚ, konkrétne z Integrovaného operačného programu, bolo potrebné aby projekt spĺňal určité kritéria, pričom jedno z nich bolo rozdelenie projektu Vážskej cyklomagistrály na 8 samostatných úsekov:

úsek: Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom

 • Otvorená 25.5.2018 - skolaudované a odovzdané do užívania verejnosti

úsek: Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

 • Otvorená 28.6.2021 - skolaudované a odovzdané do užívania verejnosti

úsek: Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park

 • Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
 • Získaný NFP z Plánu obnovy

úsek: Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce

 • Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
 • Podaná žiadosť o NFP z Plánu obnovy

úsek: Ladce - Púchov

 • Prebieha kolaudačné konanie

úsek: Púchov - Nosická priehrada

 • Otvorená 22.10.2018 - skolaudované a odovzdané do užívania verejnosti

úsek: Nosická priehrada - Považská Bystrica, žel. stanica

 • Prebieha spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
 • Prebieha proces  majetkovoprávneho usporiadania pozemkov

úsek: Považská Bystrica - Hranica ŽSK

 • 21.2.2024 skolaudované