Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Cyklomagistrála na hornej Nitre

 

Cyklomagistrála na hornej Nitre

 

Cieľom tohto projektu je vytvorenie nosnej cyklodopravnej trasy v regióne horná Nitra, na ktorú by sa mohli pripojiť okolité obce a ponúknuť tak svojim obyvateľom alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Za týmto účelom nechal TSK vpracovať štúdiu realizovateľnosti cyklotrasy, ktorá posudzuje smerovanie cyklotrasy z viacerých pohľadov: posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie dotknutých obcí a miest, posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska demografického, cieľov a zdrojov, návrh technických opatrení v posudzovaných alternatívach, posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska majetkovoprávnych a vlastníckych vzťahov, posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska nárokov na financovanie. Na základe tejto štúdie bolo vybrané vedenie cyklotrasy, ktoré spája najvýznamnejšie miesta tohto regiónu – Handlovú, Prievidzu, Nováky a Partizánskecelkovou dĺžkou približne 60 km. Cyklotrasa bude mať najmä cyklodopravný charakter, bude slúžiť hlavne ako bezpečná alternatívna doprava do zamestnania pre obyvateľov regiónu Horná Nitra, no tiež ako prepojenie turisticky významných lokalít s možnosťou športového vyžitia pre turistov, či rodiny s deťmi.

 

Plán na rok 2024:

II. polrok: úsek Partizánske - Zemianske Kostoľany (Chalmová)

 

Tento projekt je rozdelený na nasledovné úseky:

úsek 1: Hranica NSK – Partizánske

  • prebieha spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie

úsek 2: Cyklotrasa mesta Partizánske – I. etapa

  • Odovzdané do užívania verejnosti

úsek 3: Partizánske - Zemianske Kostoľany (Chalmová)

  • Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
  • Podaná žiadosť o NFP z Plánu obnovy

úsek 4: Zemianske Kostoľany - Prievidza - I. etapa

  • Prebieha inžinierska činnosť za účelom vydania územného rozhodnutia

úsek 5: Prievidza - Handlová