Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Cyklomagistrála na hornej Nitre

 

Cyklomagistrála na hornej Nitre

 

Cieľom tohto projektu je vytvorenie nosnej cyklodopravnej trasy v regióne horná Nitra, na ktorú by sa mohli pripojiť okolité obce a ponúknuť tak svojim obyvateľom alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Za týmto účelom nechal TSK vpracovať štúdiu realizovateľnosti cyklotrasy, ktorá posudzuje smerovanie cyklotrasy z viacerých pohľadov: posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie dotknutých obcí a miest, posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska demografického, cieľov a zdrojov, návrh technických opatrení v posudzovaných alternatívach, posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska majetkovoprávnych a vlastníckych vzťahov, posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska nárokov na financovanie. Na základe tejto štúdie bolo vybrané vedenie cyklotrasy, ktoré spája najvýznamnejšie miesta tohto regiónu – Handlovú, Prievidzu, Nováky a Partizánskecelkovou dĺžkou približne 60 km. Cyklotrasa bude mať najmä cyklodopravný charakter, bude slúžiť hlavne ako bezpečná alternatívna doprava do zamestnania pre obyvateľov regiónu Horná Nitra, no tiež ako prepojenie turisticky významných lokalít s možnosťou športového vyžitia pre turistov, či rodiny s deťmi.

Tento projekt je rozdelený na nasledovné úseky:

úsek 1: Hranica NSK – Partizánske

úsek 2: Cyklotrasa mesta Partizánske – I. etapa

úsek 3: Partizánske - Zemianske Kostoľany (Chalmová)

  • Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
  • Podaná žiadosť o NFP

úsek 4: Zemianske Kostoľany - Prievidza

  • Prebieha inžinierska činnosť za účelom vydania územného rozhodnutia

úsek 5: Prievidza - Handlová