Cyklodoprava a cykloturistika TSK

úsek 3: Partizánske - Zemianske Kostoľany (Chalmová)

Názov úseku:

Partizánske - Zemianske Kostoľany (Chalmová)

Dĺžka úseku:

10,2 km

Stav prípravy:

Spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie
Vydané stavebné povolenie
Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
Podaná žiadosť o NFP z Plánu obnovy

Popis:

Úsek začína v Partizánskom, v k.ú. Malé Uherce a je vedená po obslužnej komunikácii SVP od začiatku úseku po most na ceste I/64 ponad rieku Nitra. Ďalej pokračuje po korune hrádze rieky Nitra do obce Malé Kršteňany, kde na začiatku obce schádza na existujúcu poľnú cestu a následne za vodným zdrojom Malé Kršteňany opäť smeruje po korune hrádze rieky Nitra. V obci Malé Kršteňany mimoúrovňovo cyklotrasa križuje cestu č. 1759 (prechádza popod existujúci most). Za mostom je trasovanie vedené po korune hrádze až po družstvo Malé Kršteňany, kde čiastočne cyklotrasa smeruje po existujúcej poľnej ceste. Za družstvom cyklotrasa vychádza opäť na korunu hrádze až po lom Malé Kršteňany. Následne pokračuje po existujúcej asfaltovej ceste až po vjazd do lesa, kde sa napája na lesnú cestu. Následne sa cyklotrasa napája opäť na existujúcu asfaltovú komunikáciu a ako cyklokoridor pokračuje vo svojom trasovaní obdobným charakterom po kúpalisko Chalmová.