Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Cyklodoprava a cykloturistika

Cyklistika sa v ostatných rokoch stáva čoraz obľúbenejšou formou trávenia voľného času vo vyspelých krajinách a tento trend sa začína prejavovať i u nás. Postupne sa zvyšuje jej význam aj pri dopravnej obsluhe územia. Súvisí to nielen s rozvojom cyklistickej infraštruktúry, značením cykloturistických trás alebo novými doplnkovými službami, ale aj s meniacimi sa socioekonomickými podmienkami v našej krajine. Trend smeruje k snahe o zdravší životný štýl, zníženiu dopadov dopravy na životné prostredie, úspore financií, energie i času. Podobný vývoj nastáva i na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK v rámci strategického plánovania pripravil dokumenty Plán udržateľnej mobility a „Cyklostratégia TSK na roky 2016 - 2030“. Cieľom strategických dokumentov je usmernenie budúceho rozvoja cyklodopravy , plánovanie a realizácia všetkých aktivít v oblasti cyklodopravy a cyklotursitiky na území Trenčianskeho kraja.

TSK sa v súčasnosti zameriava najmä na realizáciu dvoch veľkých cyklodopravných projektov:

Cieľom Vážskej cyklomagistrály je vybudovanie samostatnej cyklistickej komunikácie v celkovej dĺžke 100km, ktorá bude v čo najväčšej miere segregovaná od motorovej dopravy. Projekt Vážskej cyklomagistrály vedie naprieč Trenčianskym krajom s cieľom prepojenia Trnavského so Žilinským krajom.

Cieľom projektu Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre je cyklistické prepojenie významných miest na hornej Nitre, cyklotrasa bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s nitrianskym samosprávnym krajom. Celková dĺžka cyklotrasy je viac ako 60 km.

V zmysle vládou schválenej Národnej stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v SR bol menovaný regionálny cyklokoordinátor za Trenčiansky samosprávny kraj. Ten v spolupráci s národným cyklokoordinátorom na úrovni MDVRR SR a ostatnými regionálnymi cyklokordinátormi pracuje na rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky v týchto oblastiach:

  • Vybudovanie siete cyklotrás v mestách, obciach a vo voľnej krajine
  • Zvýšenie podielu cyklodopravy v mestách
  • Zrovnoprávnenie cyklodopravy s inými druhmi dopravy
  • Zvýšenie bezpečnosti cyklodopravy
  • Podporu vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti cyklodopravy
  • Zvýšenie atraktivity cykloturistiky v SR pre turistov

Dokumenty na stiahnutie