Cyklodoprava a cykloturistika TSK

úsek: Nosická priehrada - Považská Bystrica, žel. stanica

Názov úseku:

Nosická priehrada - Považská Bystrica, žel. stanica

Dĺžka úseku:

10,1 km

Stav prípravy:

Spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie
Právoplatné územné rozhodnutie
Prebieha proces majetkovoprávneho usporiadania pozemkov
Prebieha spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie

Popis:

Stavba je riešená v k.ú. Nosice, Milochov, Orlové a Považská Bystrica. Prechádza intravilánom ako aj extravilánom týchto obcí. Umiestnenie stavby vychádza z výstavby budovaných infraštrukturálnych projektov v etape predchádzajúcej riešeniu cyklistickej infraštruktúry. V projekte je riešená priama nadväznosť na túto výstavbu. Priestor trasovania cyklistickej dopravy je výrazne priestorovo obmedzený a to predovšetkým náročnou geomorfológiou územia ako aj zástavou a dopravnou sieťou ktorá týmto územím prechádza.