Cyklodoprava a cykloturistika TSK

úsek: Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park

Názov úseku:

Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park

Dĺžka úseku:

13,4 km

Stav prípravy:

Proces majetkovoprávneho usporiadania pozemkov ukončený
Spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie
Vydané stavebné povolenie
Podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov
Prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Popis:

Začiatok úseku je v k.ú. Trenčianske Biskupice. Celá cyklotrasa je v riešenom úseku vedená po ľavej strane vodného toku v prevažnej miere bude kopírovať jestvujúce vyjazdené komunikácie.