Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Trenčianska župa chce tento rok začať s budovaním takmer 33 kilometrov nových cyklotrás

 | 
26.02.2019
 
 
Trenčianska župa chce tento rok začať s budovaním takmer 33 kilometrov nových cyklotrás

Aj v roku 2019 bude župa pokračovať v rozvíjaní krajskej cyklistickej infraštruktúry. Pribudnúť by mal ďalší úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom i nová medzištátna cyklotrasa, ktorá vznikne v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie.

Rok 2018 vstúpil do cyklistických dejín Trenčianskeho kraja ako rok, kedy uzreli svetlo sveta historicky prvé kilometre megaprojektu Vážskej cyklomagistrály. Z celkovej dĺžky 100 kilometrov bolo v minulom roku verejnosti sprístupnených už takmer 18. Prvým bol viac ako 13 kilometrov dlhý úsek medzi obcou Horná Streda a mestom Nové Mesto nad Váhom, po ktorom si cyklisti, korčuliari i peší mohli vyskúšať aj druhý úsek unikátnej cyklotrasy medzi mestom Púchov a Nosickou priehradou. Približne štvorkilometrový úsek je bezpečne oddelený od priľahlej cestnej komunikácie a vyniká gabiónovými múrmi so zábradlím, ktoré ho lemujú takmer v celej dĺžke.

V príprave budovania ďalších úsekov cyklotrasy vedúcej naprieč celým krajom župa nepoľavuje ani v tomto roku. K už sprístupneným kilometrom by malo v tomto roku pribudnúť ďalších viac ako 21 kilometrov, ktoré tvoria v poradí tretí úsek medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom, ale tiež 11,4 kilometra v rámci medzinárodného projektu Na bicykli po stopách histórie.

Cyklotrasa uľahčí ekologické dochádzanie za prácou, zvýši sa tiež bezpečnosť cyklistov

Podporiť bezpečnú a ekologickú dopravu v Trenčianskom kraji sa župa snaží aj prostredníctvom vybudovania tretieho úseku Vážskej cyklomagistrály medzi mestami Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Cyklotrasa v celkovej dĺžke 21,2 km sa napojí na už existujúci úsek cyklotrasy Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom. „Vybudovaná cyklistická komunikácia bude spájať Nové Mesto nad Váhom a priľahlé obce s Trenčínom, čím sa prepojí dochádzanie za prácou do priemyselnej zóny v Novom Meste nad Váhom i do priemyselného parku Trenčín-Záblatie. Vybudovaním tohto úseku by sa zároveň mala zvýšiť aj atraktivita a prepravná kapacita nemotorovej dopravy,“ vysvetlil Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy Úradu TSK. Oddelením cyklistickej tepny od hlavných dopravných ťahov sa zároveň zvýši aj bezpečnosť cyklistov.

Cyklotrasa povedie prevažne popri Biskupickom kanáli, po obslužnej komunikácii Slovenského vodohospodárskeho podniku. Začiatok úseku bude v Novom Meste nad Váhom, ďalej trasa povedie po korune inundačnej hrádze s podjazdom pod mostom cesty II/515. „Po celej ostatnej dĺžke trasa vedie v päte ochrannej hrádze Biskupického kanála a pri Trenčianskych Bohuslaviciach prechádza na druhú stranu cez most. Po opačnej strane kanála pokračuje až po katastrálne územie Trenčianske Biskupice, pričom vodnú elektráreň Opatovce obchádza obslužnou komunikáciou s odklonom od hrádze kanála,“ vysvetlil Radovan Hladký. Cyklotrasa vznikne v extraviláne katastrálnych území Kočovce, Beckovská Vieska, Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Trenčianske Bohuslavice, Ivanovce, Melčice, Zemianske Lieskové, Rozvadze, Veľké Bierovce, Opatovce, Kostolná-Záriečie a Trenčianske Biskupice.

Segregovanú cyklodopravnú trasu by mala lemovať aj drobná cyklistická infraštruktúra a 3 odpočívadlá. Predpokladaná doba výstavby tretieho úseku Vážskej cyklomagistrály je 13 mesiacov a investičné výdavky na jej stavbu dosiahnu výšku bezmála 4,31 mil. eur s DPH. O financie sa župa bude uchádzať v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Dve krajiny a významné kultúrne pamiatky spojí medzištátna cyklotrasa

Rozvoj cykloturistiky v regióne, zvýšenie bezpečnosti cyklistov a vytvorenie podmienok na aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Turistický i kultúrny prínos ponúkne vybudovanie cyklotrasy vedúcej z Trenčianskeho hradu až na hrad v meste Brumov–Bylnice, ktorá vznikne v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie. Na výstavbe medzištátnej cyklotrasy v celkovej dĺžke približne 30 kilometrov spolupracuje Trenčiansky samosprávny kraj s mestom Brumov–Bylnice. Na slovenskej strane bude mať cyklotrasa dĺžku 24 kilometrov a povedie priamo z Trenčianskeho hradu cez Skalku nad Váhom a mesto Nemšová, kde nadviaže na už existujúci cyklochodník vedúci takmer po hranicu s Českou republikou. Samostatné nové teleso cyklotrasy dosiahne dĺžku 11,4 kilometra, zvyšok povedie po už existujúcich komunikáciách.

Celková hodnota projektu, na ktorý sa stal TSK spolu s moravským mestom úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) z eurofondov, predstavuje viac ako 5 mil. eur. V rámci programu INTERREG V-A SK-CZ bude výstavba unikátnej cyklotrasy podporená sumou vo výške približne 4,3 mil. eur, celková investícia TSK vrátane NFP za slovenskú časť projektu predstavuje približne 2,15 mil. eur. Napriek počiatočným komplikáciám procesu verejného obstarávania (VO) u cezhraničného partnera a vďaka úspore TSK v procese VO mohla župa začať s realizáciou projektu už v prvých mesiacoch roku 2019. „V druhej polovici januára sa v priestoroch župného úradu uskutočnilo stretnutie zhotoviteľa úseku cyklotrasy so stavebným dozorom a zástupcami krajskej samosprávy. Zhotoviteľ začal s prípravnými prácami začiatkom februára. Podľa harmonogramu prác by výstavba vlastného nového telesa 11 kilometrového úseku, ktorý je najdlhším z troch častí cyklotrasy na slovenskej strane a prepojí mestá Trenčín a Nemšová, nemala trvať dlhšie ako do februára 2020,“ prezradila Martina Lamačková, vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK.


Fotogaléria