Cyklodoprava a cykloturistika TSK

Výstavba cyklotrasy vedúcej z Trenčianskeho hradu až za hranice Slovenska môže začať

 | 
21.01.2019
 | 
Na bicykli po stopách histórie: Nemšová – Trenčín
 
 
Výstavba cyklotrasy vedúcej z Trenčianskeho hradu až za hranice Slovenska môže začať

Po komplikáciách s verejným obstarávaním na strane partnera projektu výstavbe cyklotrasy s medzinárodným i historickým rozmerom už nič nebráni.

Cyklotrasa priamo z hradu Matúša Čáka povedie cez najstaršie pútnické miesto na Slovensku; Skalku nad Váhom a mesto Nemšová. Tu nové teleso cyklotrasy nadviaže na už existujúci cyklochodník, ktorý vedie až takmer po hranicu s Českou republikou. Cyklotrasa tak prepojí nielen dve republiky, ale aj významné kultúrne pamiatky. Na českej strane by mala táto cyklotrasa totiž končiť na hrade v meste Brumov – Bylnice. Na slovenskej strane sa z jej celkovej dĺžky viac ako 30 km bude nachádzať 24 kilometrov.

Na území Trenčianskeho kraja budú cyklotrasu tvoriť tri základné časti. V prvej z nich bude využitá sieť existujúcich miestnych komunikácií v rámci krajského mesta, ktorá predstavuje 4 kilometre. Trasa tejto časti bude viesť od Trenčianskeho hradu až po starý železničný most. Druhá časť, ktorá je zo všetkých troch častí najdlhšia, dosiahne dĺžku až 11 kilometrov a jej výstavba bude v gescii TSK. Posledná, už existujúca časť, je dlhá približne 8 kilometrov a vedie cez kataster mesta Nemšová a obce Horné Srnie. V rámci jazdy po telese novej cyklotrasy cyklisti neobídu ani najstaršie pútnické miesto na Slovensku, popod ktoré trasa tohto projektu povedie. Okrem medzištátneho charakteru tak cyklotrasa vďaka dvom hradom, ktoré spája, a pútnickému miestu naberie aj historický a kultúrny rozmer.

Na bicykli na dva hrady

Nová medzištátna cyklotrasa vznikne v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie, na ktorom spolupracuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s mestom Brumov – Bylnice (ČR). Opraty na výstavbe cyklotrasy za hranicami TSK preberie moravské mesto, ktoré uvedenú trasu dobuduje až po hrad Brumov. Projekt tak prepojí jednu z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok v Trenčianskom kraji s hradom našich susedov. TSK sa spolu s moravským mestom stal v rámci projektu úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) z eurofondov v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ. Celková investícia zo strany TSK vrátane NFP za slovenskú časť projektu predstavuje viac ako 2,15 mil. eur. Mesto Brumov – Bylnice by svoj úsek cyklotrasy malo zhotoviť za asi 2,85 mil. eur. Celková hodnota projektu teda predstavuje viac ako 5 mil. eur. Z eurofondov bude projekt podporený sumou vo výške približne 4,3 mil. eur.

Výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa cyklotrasy na území Trenčianskeho kraja bol známy už v máji minulého roku. Trenčiansky samosprávny kraj bol aj napriek tomu nútený pristúpiť k pozastaveniu uzatvorenia zmluvného vzťahu s víťazným uchádzačom. Dôvodom boli komplikácie procesu verejného obstarávania u cezhraničného partnera. „U zahraničného partnera, mesta Brumov – Bylnice, došlo k situácii, že výsledkom verejného obstarávania bola suma, ktorá bola výrazne vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. Mesto by tak tak nedokázalo ani prostredníctvom NFP pokryť náklady na svoju časť projektu,“ objasnila Martina Lamačková, vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK. Ak by TSK začal s výstavbou cyklotrasy a cezhraničný partner by k výstavbe nepristúpil, hrozilo by, že by TSK o NFP nakoniec mohol prísť. Podmienkou vyplatenia NFP je totiž kompletná realizácia projektu, v tomto prípade na slovenskej i českej strane.

Nakoľko ide o skutočne unikátny cyklistický projekt, Trenčianska župa a mesto Brumov – Bylnice sa jeho realizácie nechceli vzdať a aktívne hľadali spoločné riešenie. TSK v procese verejného obstarávania ušetril dostatočný objem financií na pokrytie rozdielu v rozpočte partnera. Vďaka tomu bol možný presun časti NFP, ktorú nebude Trenčiansky samosprávny kraj čerpať, do rozpočtu partnera. S výstavbou cyklotrasy tak Trenčianska župa môže začať už tento rok. „Na základe uvedenej zmeny bude uzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým bude zabezpečené finančné krytie výdavkov u oboch partnerov. Realizácii projektu tak už nič nebráni. Za TSK Bola podpísaná zmluva o dielo na stavebné práce s víťazným uchádzačom a pripravujeme odovzdanie a prevzatie staveniska. Zhotoviteľ deklaroval v súťaži termín zhotovenia 13 mesiacov,“ doplnila Lamačková.

„Ide o veľmi pekný projekt, preto si myslím, že by bola veľká škoda, ak by sa ho nepodarilo zrealizovať. Hľadali sme preto riešenie, a napokon sme spoločne vzniknutú situáciu vyriešili. Riadiaci orgán tento postup schválil a môžeme začať s výstavbou bez rizika, že by sme ohrozili refundáciu nákladov na projekt v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ. Som veľmi rád, že sme našli efektívne riešenie a verejnosť sa približne o rok bude môcť z Trenčianskeho hradu bezpečne previezť v sedle bicykla k hraniciam s Českou republikou,“ uzavrel predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

V priestoroch župného úradu sa v druhej polovici januára uskutočnilo stretnutie zhotoviteľa úseku cyklotrasy, ktorý bude v réžii TSK, so stavebným dozorom a zástupcami krajskej samosprávy. Firma Doprastav, a. s., si prevzala projektovú dokumentáciu a zúčastnení sa dohodli na odovzdaní staveniska v priebehu najbližšieho mesiaca. Podľa harmonogramu prác by výstavba 11-kilometrového úseku cyklotrasy, ktorý prepojí mestá Trenčín a Nemšová, nemala trvať dlhšie ako do februára 2020.

 Vybudovanie cyklotrasy vedúcej z Trenčianskeho hradu predstavuje turistický i kultúrny prínos, ďalším praktickým pozitívom je možnosť ekologického a bezpečného dochádzania za prácou pre obyvateľov obcí, ktorých sa plánovaná výstavba cyklotrasy dotýka. S výstavbou cyklotrasy súvisí aj zvýšenie turistickej aktivity regiónu, posilnenie bezpečnosti cyklistov a vytvorenie možnosti na aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Rozvoj cykloturistiky v kraji je zároveň jedným z hlavých cieľov projektu TSK Zelená župa.


Fotogaléria