Cyklodoprava a cykloturistika TSK

úsek: Ladce - Púchov

Názov úseku:

Ladce - Púchov

Dĺžka úseku:

12,9 km

Stav prípravy:

Stavebné práce zahájené
Proces majetkovoprávneho usporiadania pozemkov ukončený
Spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie
Vydané stavebné povolenie
Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov
Prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Popis:

Úsek cyklotrasy  začína na okraji obce Ladce. Trasa cyklotrasy bude vedená popri brehu Kočkovského kanála. Cyklotrasa bude kopírovať jestvujúci mostný objekt nad Kočkovským kanálom, ďalej bude  smerovaná  novou lávkou pre cyklistov ponad rieku Váh. Ďalšie smerovanie kopíruje pravý breh pôvodného koryta Váhu, prechádza okolo čističky odpadových vôd, napojí sa na existujúcu ochrannú hrádzu a pokračuje až do Púchova. Odtiaľ bude cyklotrasa smerovaná po hrádzi, resp. v jej päte až po križovatku pri existujúcom hypermarkete.

Informácie o financovaní:

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK

Súvisiace aktuality

Reálne kontúry naberá už aj úsek cyklotrasy medzi Ladcami a Púchovom
Nosným objektom novej cyklotrasy bude moderný cyklomost
Trenčianska župa spúšťa výstavbu ďalšej cyklotrasy!